Renata Lucas

Date posted: December 12, 2013 Dychwelyd i arddangosfeydd

Mae Renata Lucas yn fwyaf adnabyddus am ei gwaith lle mae hi’n ystyried mannau cyhoeddus neu bensaernïol ac yn eu newid neu eu diwygio mewn rhyw ffordd. Drwy newid, stwna a chwarae gyda’r mannau hyn mae hi’n datgelu trwy ei gwaith y ffyrdd yr ydym ni fel unigolion yn cael ein rheoli yn gorfforol ac yn seicolegol gan yr amgylchedd adeiledig o’n cwmpas. Drwy ymyrryd rywfodd yn y llefydd hyn mae hi’n dangos y posibilrwydd o gael strwythurau cymdeithasol gwahanol, rhai llai anhyblyg, mwy chwareus, lle mae gan yr unigolyn lais wrth greu’r amgylchedd a’r strwythur cymdeithasol y maent yn byw ynddynt.

Drwy ddefnyddio deunyddiau adeiladu sylfaenol (pren haenog, brics, concrid), mae Renata Lucas yn manipiwleiddio pensaernïaeth a gofod trefol i ddwysáu’r tensiwn rhwng bod tu mewn a thu allan, rhwng y cyhoeddus a’r preifat, rhwng y gorffennol a’r presennol. Mae ei gwaith yn ddehongliad beirniadol o sut y mae ein hamgylchedd adeiledig yn pennu gweithredoedd, ymddygiad a chysylltiadau cymdeithasol a, thrwy estyniad, dibyniaeth cymdeithas ar gadw diffiniadau penodol o ofod, eiddo a threfn. Yn ei gwaith dychmyga Lucas ofod lle mae’r rhwystrau hyn yn chwalu, a lle gall y posibilrwydd o ddadadeiladu’r ffiniau – drwy wneud rhywbeth symbolaidd mor syml â dymchwel wal hyd yn oed – arwain efallai at ddeinameg gymdeithasol wahanol. Drwy gynnig dychymyg gofodol amgen, un sy’n ystyried hyblygrwydd, manipiwleiddio a chwarae, mae Lucas yn ysgogi’r posibilrwydd o fynd ati ar y cyd i ymgysylltu’n oddrychol o’r newydd â’n hamgylchedd adeiledig.