Omer Fast

Date posted: December 12, 2013 Dychwelyd i arddangosfeydd

Mae Omer Fast yn creu gosodiadau ffilm llawn haenau sy’n archwilio dulliau o adrodd straeon ac ail-greu’r gorffennol. Digwyddiadau hanesyddol a chyfoes yw ei bwnc wrth iddo ystyried y ffyrdd yr ydym yn adrodd ein hatgofion, sut y caiff naratif ei ailadrodd a digwyddiadau eu portreadu. Nodweddir ei ffilmiau gan werthoedd cynhyrchu uchel; maent yn manipiwleiddio delweddau a sgyrsiau sydd wedi’u recordio ac yn defnyddio’r anghysondeb rhyngddynt fel gofod i bylu’r gwahaniaeth rhwng realiti a chynrychiolaeth, gwirionedd a ffuglen.

Mae The Casting wedi’i lunio o ddeunydd a recordiwyd gan Fast wrth gyfweld â milwyr yr UDA a oedd newydd ddychwelyd o Irac, ac mae’n astudio’r berthynas rhwng delweddau ac adrodd straeon i ofyn y cwestiwn: ‘ymhle ydyn ni’n chwilio am y gwirionedd?’ Caiff amheuaeth ei godi ar unwaith ynghylch unrhyw beth y gellid ei honni am y gwaith. Mae ei ddelweddau rhyfel (mae’n werth nodi na chaiff Irac ei grybwyll unwaith yn y sgript) mewn gwirionedd wedi’u saethu gyda chast Americanaidd yn anialwch Mojave, ac ar ddechrau’r cyfweliad mae Fast yn gofyn: ‘felly sut rydych chi’n teimlo ynghylch mynd ati i wneud hyn yn fyrfyfyr?’ Mae’r artist yn ymgorffori’r cyfweliad mewn cyd-destun tebyg i brawf sgrin, gan ein hannog i amau a yw’r hyn rydym yn ei glywed yn wir neu’n ddychmygol. Yn sgil defnyddio dulliau perfformiadol a chreadigol i ailadrodd y gorffennol, cawn ein gorfodi i ofyn: ‘ai atgofion go-iawn ynteu rhai wedi’u dyfeisio yw’r rhain?’

Mae gwaith Fast yn aml wedi delio â’r twyllresymeg mewn iaith, yn enwedig y datgysylltiad rhwng delwedd a thestun, y bwriad a’r hyn a ddywedir mewn gwirionedd, ac amwysedd cyfathrebu ac adrodd stori. Yn Her Face Was Covered (Part I) a (Part II), mae’r trawsgrifiad wedi’i gyfleu fel cyfres o sleidiau testun, ac wedi’u plethu â’r testun ceir delweddau wedi’u codi o Google ar ôl teipio un llinell o’r sgript a dewis un o’r delweddau a gynigid gan y chwiliad. Mae elfen hap a damwain y math hwn o resymeg yn llunio darlun o natur beryglus iaith a’i photensial enfawr ac afreolus.