Yn Syth o Lygad y Ffynnon: Cyfres o sgyrsiau ac ymgomion

CARLOS BUNGA, OMER FAST, THEASTER GATES, SANJA IVEKOVIĆ, RAGNAR KJARTANSSON, SHARON LOCKHART, RENATA LUCAS, RENZO MARTENS A’R SEFYDLIAD GWEITHGAREDDAU DYNOL, KAREN MIRZA A BRAD BUTLER

*

Pleser o’r mwyaf i Artes Mundi 6 yw cyflwyno Yn Syth o Lygad y Ffynnon mewn partneriaeth ag Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae’r gyfres hon o sgyrsiau ac ymgomion yn cynnig cyfle amheuthun i wrando ar yr artistiaid ar restr fer Artes Mundi 6 yn siarad am themâu a materion sy’n ganolog i’w gwaith.

 

Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Llandaf

 

Ddydd Mercher 21 Ionawr 2yp – 6yh

(cynhadledd i’w dilyn gan sesiwn gymdeithasu yn Chapter, Treganna am 7:45yh).

Ddydd Iau 22 Ionawr 10yb – 5yp

 

RHAGLEN

TOCYNNAU YMA

Mae Artes Mundi’n cyflwyno gwaith gan artistiaid rhyngwladol sy’n ymateb i’r cyflwr dynol. Er mai cyd-destun anferth yw hwn, mae’n ein gwahodd i ystyried sut mae’r artistiaid hyn yn cysylltu â materion cymdeithasol eraill o safbwyntiau sy’n ymgysylltu â chymdeithas, systemau gwleidyddol a chymunedau lleol a byd-eang amrywiol.

Gwahoddir y gynulleidfa a’r artistiaid i edrych ar syniadau ynglŷn ag actifiaeth, grymuso a gwrthsefyll yng ngwaith Mirza a Butler a Sanja Ivekovic. Ystyrir gofod cyhoeddus/preifat, sefydliadol a rheoli cymdeithasol yng ngwaith Renata Lucas, tra bydd Carlos Bunga’n creu gosodweithiau safle-benodol mewn ymateb i hanes, naws a phensaernïaeth yr oriel. Themâu allweddol yng ngwaith Theaster Gates a Renzo Martens yw adfywio a boneddigeiddio. Mae llawer o’r artistiaid hefyd yn gweithio ar y cyd, er enghraifft, mae Sharon Lockhart yn gweithio ag unigolion a grwpiau dros gyfnodau maith i greu ei ffilmiau a ffotograffau mesmerig.

Mae amser, parhad ac ailadrodd yn chwarae rôl bwysig ym mherfformiadau a ffilmiau Ragnar Kjartansson. Mae ei waith hefyd yn ymgomio â gwaith Sanja mewn ffyrdd mwy cynnil mewn cysylltiad â benyweidd-dra a ffeministiaeth. Mae Omar Fast hefyd yn defnyddio ailadrodd fel dyfais yn ei ffilmiau â’u safonau cynhyrchu uchel. Yn debyg i lawer o’r artistiaid, mae’n herio’r berthynas rhwng ffuglen a realiti wrth edrych ar drawma, colled a strategaethau ymdopi.

Gwefr fawr i ni yw croesawu’r artistiaid sydd ar restr fer Artes Mundi 6 i Gaerdydd unwaith eto a’ch gwahodd i wrando ar eu meddyliau’n syth o lygad y ffynnon.

 

DYLID SYLWI BOD RHAID ARCHEBU YMLAEN LLAW GAN FOD NIFER Y LLEOEDD YN GYFYNGEDIG.


Tocyn Deuddydd £39 Consesiynau* £20 (COD:DISCCONF)

(Mae pris y tocyn deuddydd yn cynnwys: mynediad i bob sgwrs gan yr artistiaid; swper bwffe yn Chapter 21 Ionawr; cinio 22 Ionawr)

 

*Image Sanja Iveković
The Disobedient (The Revolutionaries), 2012, Donkey Toys, Light Box, Printed text and mixed media. Courtesy the artist.

 

logo strip with cardiff met

 

*Consesiynau Cymwys a Pholisi Ad-dalu

Myfyrwyr llawn-amser gydag ID myfyrwyr dilys; pobl sy’n derbyn budd-daliadau tai a’r dreth gyngor, cymhorthdal incwm, lwfans ceisio gwaith, pensiwn y wladwriaeth neu sydd wedi’u cofrestru’n anabl. Dewch â thystiolaeth o’ch statws consesiynol a’i dangos wrth y dderbynfa wrth gyrraedd. Dylid nodi bod pob archeb yn annhrosglwyddadwy ac ni ellir cynnig ad-daliad oni bai bod Artes Mundi yn canslo’r seminar.